نام: حبیب اله اصغری
سمت: رئیس مرکز رشد
شماره تماس: داخلی 470
نام: حسین مهدی رضائی
سمت: معاون اجرائی
شماره تماس: داخلی 350
نام: مرضیه غزائیان
سمت: مدير امور مالی
شماره تماس: داخلی 320
نام: محسن محمدی
سمت: مسئول واحدهای فناور
شماره تماس: داخلی 331
نام: سید احمد عباس زاده
سمت: مدیر امور اداری
شماره تماس: داخلی 330
نام: محسن افضل
سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
شماره تماس: داخلی 370
نام: شيرين گيلکي
سمت: مدير روابط عمومی
شماره تماس: داخلی 340
نام: معصومه مداح
سمت: معاون فناوری
شماره تماس: داخلی 450
نام: مهدیه رضایی صدر آبادی
سمت: مدیر اداره برنامه ریزی و توسعه مدل های عملیاتی
شماره تماس: داخلی 441

آدرس مرکز رشد رویش

zxczxczxc

موقعیت جغرافیایی

تماس با ما

برای ثبت تماس خود اطلاعات درخواست شده را وارد کنید.